19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Stanisław Dylak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Pedeutologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Urodzony 2 czerwca 1948 w Krotoszynie; żonaty, dwóch synów, pięcioro wnucząt.

1. Studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym na UAM w Poznaniu
2. Praca magisterska: Skuteczność wykładu telewizyjnego w kształceniu nauczycieli (1973, promotor prof. Leon Leja)
3. Doktorat: Kształcenie ideologiczno-pedagogiczne jako czynnik rozwoju młodej kadry naukowej, promotor: Leon Leja, 1981
4. Habilitacja na podstawie publikacji Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995
5. Tytuł profesora nadany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, 17 lipca 2015, na podstawie dorobku i książki Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa, 2013

PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE
1. Współczesne tendencje w badaniach nad nauczycielem i jego pracą, studium literaturowe: publikacja: Neodidagmata, 2004 (współautor: dr Krzysztof Wawrzyniak), projekt zespołowy, kierownik projektu: S. Dylak
2. Kierownik projektu zespołowego badawczego: Style czytania prezentowane przez uczniów gimnazjum w kontekście zróżnicowanego doświadczenia Internetowego, badania według metodologii Eye-trackera; wyniki opublikowane w: Działanie zmienia mózg, poszukiwania w Internecie także... w: J. Morbitzer J. (red.) Technologia w edukacji, Kraków, 2010, współautor
3. Kierownik zespołu badawczego w projekcie: Warunki pracy nauczycieli szkół podstawowych w Wielkopolsce (próba badawcza- 600 nauczycieli, sondaż b diagnostyczny);
4. Kierownik zespołowego projektu badawczego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Nauczyciele jako autorzy programów nauczania, publikacja: Edukacja, 2000, IBE

PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE
1. Science and Life sciences teaching at secondary education level in Poland, 2011, W ramach Projektu: Amgen – BIO Teach; Dla: EUN Paretnership AISBL; projekt indywidualny
2. Science teaching In schools in Poland. Based on published state and institutional documents, publikowane we fragmentach tematycznych w: Science Teaching in Schools in Europe, EURYDICE. The information network on education in Europe, Polices and Research, Brussels, 2006; projekt indywidualny
3. Udział w badaniach międzynarodowych nad zdarzeniami stresującymi dzieci w różnych krajach i kulturach (prowadzone przez Texas University at Austin), 1995 - 1996)koordynator: Prof. O.L. Davis; efektem wspólny artykuł: Across Six Nations: Stresfull Events in the Lives of Children, Child Psychiatry and Human Development, nr 3, 1996 (współautorzy: Kaoru Yamamoto, O.L. Davis, Jean Whittaker, Colin Marsh, P.C. van der Westhuizen), ss. 139-150

4. Badania nad spostrzeganiem ilustracji zdarzeń społeczno-kulturowych przez studentów polskich i amerykańskich; projekt polsko-amerykański, z grupą studentów (2000-2001); wyniki badań w publikacji - Images of United States culture from Polish and U.S. perspectives: A telecommunications partnership. In M. Crawford & M. Simonson (Eds.), Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Research and Theory Division. Nova Southeastern University: Ft. Lauderdale, FL., 2001, October, współautor: Lauren Cifuentes
5. Reprezentant Polski, na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej (wspólnie z prof. Siemieńską-Żochowską) w przygotowaniu narzędzi do międzynarodowych badań dot. nauczycieli szkół gimnazjalnych, koordynowanych przez OECD: Teaching and learning: international Survey (TALIS) (w ramach przygotowań w roku 2005/2006 odbyły się trzy wyjazdy – do Paryża oraz do Hamburga)

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY EDUKACYJNE
1. Kierownik polskiej grupy w Primary Science Teaching TEMPUS JEP 2245 ( 1992-1994), wspłpraca z Bradford Cllege, Anglia; publikacja: Uczyć inaczej. Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, Wyd. FOT-ART Rzeszów, 1994
2. Polski koordynator Projektu: Primary Science and Environmental Education TEMPUS JEP 07929 1994-1997; współpraca z Anglią oraz Holandią; efektem proejktu dwie publikacje:
a) Przyroda. Badania. Język (Nature. Investigation. Language), CODN, Warszawa, 1998 (co-editor);
b) Dziecko w świecie przyrody i nauki (A Child in the World of Nature and Science), Edytor, Toruń 1998 (co-editor with Joan Solomon from Open University in UK); książka publikowana w dwóch językach).
3. Uczestnictwo w projekcie : Polish Curriculum in an European Context (SMART); współpraca z Anglią i Holandią; 2003-2004
4. Kierownik komponentu w Projekcie: Information Technology for Administrative Staff; the TEMPUS Project: System of Quality of Administrative Services, JEP 14 324 – 99;
5. Kierownik grupy z UAM w Projekcie: SySTEM: Systematic Professional Development Through Science Teacher Education Modules; 94343 CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21/09; co-author of the Module: Educational design. Teacher critical thinking about teaching; the module was prepared to be used on line); 2003-2006
6. Kierownik grupy z UAM w Projekcie The European Teachers Professional Development for Science Teaching in a Web-based Environment; project był realizowany we współpracy Anglią, Bulgarią, Republika Czeską, Finlandią, Portugalią, Estonią i Szwecją ( w latach 2006-2009); jestem współautorem rodziału w publikacji po projekcie: European Teachers Professional Development for Science Teaching in a Web-based Environment (ed.) Joanne Courtney, Mick Dunne, Claes Malmberg and Malcolm Smith, http://cms.ua.pt/eustdweb/files/u1/EuSTDweb_Book_last.pdf
7. Kierownik polskiej grupy w Projekcie: Wielkopolska, we wspłpracy z Lueneburg University, (2004-2006); publikacja: Stanisław Dylak, Die Idee der nachhaltigen Entwicklund in der Lehrerbildung (Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli), w: Ute Stoltenberg, Claudia Emmermann (eds.) Tradition und Innovation. Region und Bildung in einer nachhaltigen Entwicklung (Tradycja i Innowacja. Region i edukacja w kontekście zrównoważonego rozwoju), VAS, Frankfurt am Mein, 2007
8. W ramach projektu Leonardo PLAYTEC II MOBILITY, sześcioro studentów z St Martin’s College, Carlisle, Wielka Brytania, we wrześniu 2006 przebywało na praktykach w trzech szkołach podstawowych (opinie studentów o pobycie w szkołach były bardzo dobre);
9. Jako ekspert w projekcie Tempus Capacity Building for Independent Learning in Higher Education in Uzbekistan; w roku 2006 odbyły się dwa wyjazdy: luty 2006, Tashkent – wygłosiłem wykłady dla kadry uniwersyteckiej oraz referat na konferencji we wrześniu 2006, także w Uniwersytecie w Taszkiencie,

WYBRANE PUBLIKACJE
a. Prace zwarte
1. Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wyd. Naukowe UAM, 1995
2. Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, PWN, 2000 (trzy
wydania)
3. Tworzenie programów nauczania w szkołach artystycznych. Ku praktyce refleksyjnej, CENSA
(Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych), Warszawa 2008, ss. 136
4. Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa, 2013, ss.232
b. Prace zwarte pod redakcją
1.Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej, Wyd. Fot-ART, Rzeszów,
1994
2. Strategia Kształcenia Wyprzedzającego, Podręcznik metodyczny, OFEK, Poznań, 2013
c. Prace zwarte pod wspólną redakcją
1.S. Dylak, Z. Kuklińska, R.Michalak (red.) Przyrodnicze rozumowanie i
komunikowanie się najmłodszych. Przyroda. Badania. Język. Wyd. CODN, Warszawa, 1997
2.W.Strykowski, S.Dylak, W.Skrzydlewski, J.Skrzypczak (red.) Media a
Edukacja, Wyd. eMP2 Poznań 1997
3.J.Solomon, S.Dylak (red.) Dziecko w świecie przyrody i nauki. Child in the World
of Nature and Science; Wyd. Edytor, Toruń 1998 (książka wydana w dwóch językach)
1. H.Kwiatkowska H., T. Lewowick, S.Dylak (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli, Wyd. ITE, Radom, 2000
2. E. Arciszewska, S.Dylak, Nauczanie Przyrody.Wybrane zagadnienia Wyd. CODN, Warszawa, 2005, ss. 255
3. W.Skrzydlewski, S.Dylak (red.) Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej, Poznań-Rzeszów, 2012
4. S. Dylak, S. Ubermanowicz (red.) Strategia nauczania-uczenia się infotechniki, FWiOO, Poznań, 2013
5. S. Dylak, G.Barabasz, D. Hejwosz-Gromkowksa (red.) Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych), howhowdesign, Poznań, 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)
d. Wybrane publikacje w pracach zwartych i czasopismach
1. Przekazywanie wiedzy - szkolnym rytuałem? Kusiak Krystyna, Nowakowska-Buryła Ilona, Stawinoga Renata (red.) Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Wyd. UMCS, Lublin, 2009, ss. 26-37
2. Szkoła wobec uczniowskiego uwikłania w sieci, w: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej, red. J. Szurzykiewicz, M. Kulesza, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2010, ss. 341-350
3. Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i digital natives, Neodidagmata, 33/34, 2012, s. 167-181
4. Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka, w: W. Skrzydlewski, S. Dylak, red., Media. Edukacja. Kultura, Poznań - Rzeszów, 2012, s. 119-132
5. Szkoła w cyfrowym uścisku – z nadzieją nie tylko na igrzyska, Studia Edukacyjne, UAM, 23/2012
6. Nauczyciel PRL a III RP – między zaangażowaniem a angażem, w: Romuald Grzybowski (red) Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciel w latach PRL-u, Adam Marszałek, Toruń, 2013, (współautorzy: M.Leszkowicz, M.Szewior, A.Garbatowska)
7. Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka, w: W. Skrzydlewski S. Dylak (red.), Media. Edukacja. Kultura, Poznań - Rzeszów, 2012, s. 119-132
8. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona, w: J. Pyżalski (red.) Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, theQStudio, Łódź, 2015
9. …aby uczyć dzieci myśleć, w: Joanna Malinowska, Teresa Neckar-Ilnicka (red.) Uc zenie się dzieci. Myślenie i działanie, Epideixis, Kraków, 2015
10. Zaniechany potencjał technologii. O wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji, w: D.Klus-Stańska, G.Szyling, (red.) Dzieciństwo i wczesna edukacja:
kontrowersje, problemy i poszukiwania, Studia pedagogiczne, LXVIII, PAN, Warszawa, 2015
PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY METODYCZNE
1.Podręcznik dla nauczania zintegrowanego, Przygoda z klasą, WSiP, Warszawa (współautorzy:
J.Bonar, E. Burakowska, M. Dąbrowski, A. Dereń, Ł. Dydyńska, A. Merena, D. Pąchalska, K.
Piasta, A. Pregler, W. Ryngwelska, E. Tąpała, E. Torbicka, )
a) Program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole
podstawowej Przygoda z klasą,WSiP, Warszawa, 2003
b) Przygoda z klasą - Książka ucznia, klasa 2, , WSiP, Warszawa 2004
c) Przygoda z klasą - Książka ucznia, klasa 3, WSiP, Warszawa 2005
d) Przygoda z klasą – Książka nauczyciela 1, klasa 3 WSiP, Warszawa,2004
e) Przygoda z klasą – Książka nauczyciela 2, klasa 3. WSiP, Warszawa, 2005
f) Przygoda z klasą – Czytanka i Przygoda z klasą – Zeszyt ćwiczeń
2. Realizacja trzech cyklów filmów wideo w serii Szkoła inna. Jeden cykl – 6 filmów we współpracy z Poznańskim Ośrodkiem TV, oraz dwa cykle w zespole z mgr. Marianem Michałowskim, na zamówienie ODN w Poznaniu oraz CODN w Warszawie. Filmy prezentują szkoły publiczne oraz alternatywne w Anglii, Holandii, Niemczech oraz Danii. Niektóre z tych filmów były prezentowane w Polskiej TV, programie I.
3. Realizacja filmu dydaktycznego-reportażowego: Nature of the three States in the USA – Arizona, Nevada and California; podczas podróży ze studentami Bradford College, Anglia, do USA, w roku 1999; film był prezentowany na zajęciach z geografii dla studentów Bradford College, Anglia.
DODATKOWE KWALIFIKACJE
1. Międzynarodowy kurs – dla 25 przedstawicieli wszystkich kontynentów: Science, Technology and Society, Oxford University, Department of Educational Studies, 1993
2. Visiting scholar w University of Northern Iowa (18-21 November, 1997)
3. Teaching Issues in Media in the University of Northern Iowa (June, 1998 and June 1999)
4. Visiting Scholar at Texas-Tech University at Lubbock (July, 1998)
5. Visiting scholar in Appalachian State University (4th- 9th July, 1999)
6. Visiting Scholar in Appalachian State University (5th of July – 30th of July 2000)
(multimedia and language learning; reconstruction of Polish educational system; research on media in Poland; methodology of teaching)
7. Visiting Professor w Appalachian State University (January 2010 – July 2010)

WYPRACOWANE METODY NAUCZANIA/INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Strategia Kształcenia Wyprzedzającego do kształcenia ogólnego oraz wyższego (wdrażana)

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo